WELTON s.r.o.

V zmysle rozhodnutia Ústavného súdu SR č. 492/2021 Z. z., Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 25/2019-117 z 10. novembra 2021 vo veci vysloveniu nesúladu ustanovenia § 8a ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v časti „unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby“ s čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky (zdrojbola zrušená existencia unikátneho identifikátora kupujúceho (ďalej len „UIK“).

Vzhľadom k tomu, Finančné riaditeľstvo SR doplnilo integračné rozhranie o novú chybu:

133 - parameter pre unikátny identifikátor kupujúceho nie je povolený

Táto informácia bude zasielaná do ORP v prípade, ak táto zašle na server e-kasa dátovú správu obsahujúcu UIK.

 

Na základe vyššie uvedeného Vás žiadam o primerané úpravy Vašich PPEKK a CHDÚ a to najmä:

  1. zamedziť zasielaniu UIK resp. možnosti ho pridať do dátovej správy, ak ste tak doteraz nevykonali,
  2. primerane upraviť situáciu, keď ORP UIK z nejakého dôvodu zašle a dostane odpoveď s chybou -133 (upraviť blokovanie ORP a odstránenie tejto blokácie po úprave dátovej správy/odstránení UIK z dátovej správy a jej opätovné zaslanie na server e-kasa)
  3. nasadiť opravenú a nahlásenú aktualizáciu podnikateľom, o ktorých máte informáciu, že používajú UIK pri evidencii tržieb.

 

Predpokladaný termín nasadenia zmeny do produkcie je 9.1.2023. 

Fotogaléria